Klachtenregeling

 

Klachtenprocedure

Artikel 1: Definities

 

1.    Image Consultancy: gevestigd te Oldenzaal

 

2.    Klager: een deelnemer aan een opleiding of training of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer;

 

3.    Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij Image Consultancy of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.

 

4.    Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.

 

5.    Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen.

 

6.    Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Dat wil zeggen dat alleen de klager, de directie en office manager en eventueel de betrokken docent of coach op de hoogte worden gebracht van de inhoud van de klacht. Voor de betrokken docent of coach geldt in dezen de geheimhoudingsplicht, zoals die in de algemene voorwaarden is vastgelegd.

 

7.    De klacht zal worden ingeschreven in een door Image Consultancy gehanteerde administratie. De klacht zal met uitkomst in de administratie worden bewaard voor de duur van 1 jaar na beantwoording. Dit deel van de administratie is alleen toegankelijk voor de directie en de office manager.

 

8.    De klacht zal worden behandeld door klachtenfunctionaris, mevrouw Gonnie Klein Rouweler.

 

Artikel 2: Indienen van een klacht

 

1.    Als na telefonisch contact met Image Consultancy uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u in beroep gaan en uw klacht indienen (schriftelijk) bij de directie van Image Consultancy. De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van Image Consultancy.

 

2.    Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.

 

 

Artikel 3: Behandeling van de klacht

 

1.    De directie bevestigt de ontvangst van de klacht aan de klager binnen 14 dagen.

 

 2.    De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.

 

 3.    Binnen ten hoogste 4 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan de klager toegezonden.

 

Artikel 4: Uitspraak

 

1.    Binnen 10 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.

 

2.    Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de directie van Image Consultancy. In onderling overleg zal naar een passende oplossing worden gezocht. Indien noodzakelijk zal in onderling overleg gezocht worden naar een onafhankelijke derde. Het oordeel van onafhankelijke derde beroepsinstantie is bindend.

 

 

 

Artikel 5: Ingangsdatum

 

Deze regeling gaat in op 1 januari 2013.

 

 

 

 

 

Neem contact op via:

Telefoon: +31 (0)6 50 28 88 29

E-mail: info@imageconsultancy.nl